Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Asystent Kierownika Kontraktu

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IR/25/01/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Opis stanowiska:

 

Utoruj sobie przyszłość! Aplikuj jeżeli chcesz współtworzyć ciekawy projekt Warszawy Zachodniej. Dołącz do zespołu i zbuduj razem z nami stację na miarę XXI wieku. Poszukujemy asystenta kierownika kontraktu, który pomoże w nadzorowaniu realizacji projektu.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • rejestracja oraz współudział w analizie wystąpień wykonawców dotyczących zakresu technicznego branżowego realizacji projektu,
 • współudział w weryfikacji raportów przygotowywanych przez Inżyniera Projektu dla zakresu branżowego,
 • współudział w weryfikowaniu zakresu rzeczowo - finansowego kontraktu,
 • współudział w opiniowaniu dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej,
 • współudział w sporządzaniu branżowych harmonogramów rzeczowo - finansowych kontraktu niezbędnych dla przyjęcia planu realizacji projektu inwestycyjnego
 • współudział w sporządzaniu sprawozdań niezbędnych do monitorowania realizacji projektu,
 • współudział w identyfikacji i raportowaniu do właściwych komórek organizacyjnych zagrożeń, ryzyk w realizacji kontraktu / projektu oraz w podejmowaniu działań zapobiegających,
 • dbanie o jakość, rejestrowanie, prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji projektu we wszystkich fazach jego realizacji oraz sporządzanie raportów okresowych kierownika kontraktu,
 • udział w prowadzeniu wyrywkowych kontroli jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów,
 • współudział w planowaniu zamknięć torowych w aspekcie zakładanych harmonogramów robót dla opracowywanego rozkładu jazdy uwzględniającego planowane roboty,
 • współudział w opracowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej niezbędnej dla wdrożenia procedur przetargowych oraz współudział w pracach komisji przetargowych w przypadku realizacji innych zadań inwestycyjnych,
 • współudział w uzgadnianiu dokumentów (w tym faktur) dotyczących płatności dla Wykonawcy i Inżyniera,
 • przygotowanie notatek  z udziału w naradach i spotkań z interesariuszami projektu,
 • współudział przy weryfikacji propozycji umów podwykonawczych przedstawianych przez wykonawcę,
 • współudział w weryfikacji raportów przygotowywanych przez Inżyniera Projektu.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne w specjalnościach: budownictwo, transport kolejowy, systemy sterowania ruchem, drogi i mosty lub pokrewne,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok na stanowiskach związanych z realizacją projektów inwestycyjnych (w tym np. projekty kolejowe, drogowe, kubaturowe, sieci infrastrukturalne),
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość warunków kontraktowych FIDIC, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych,
 • umiejętności harmonogramowania i kosztorysowania.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ