Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83081

Warunki pracy


 • praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych;

 • brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Wyszukuje dokumenty i informacje w nich zawarte na potrzeby klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
 • Udziela informacji pisemnych i telefonicznych w oparciu o zasób AAN i posiadaną wiedzę.
 • Wspiera wiedzą i obsługuje Pracownię Naukową.
 • Nalicza kwoty do wystawiania rachunków za usługi reprograficzne, w celu przedstawienia wartości wykonanej usługi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie i policealne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
 • Znajomość zasobu AAN
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Znajomość j. angielskiego min. na poziomie A1
 • Znajomość j. rosyjskiego min. na poziomie A1
 • Znajomość j. niemieckiego min. na poziomie A1
 • Znajomość j. francuskiego min. na poziomie A1
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ