Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa

 

 

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze


ADMINISTRATOR DOMÓW

umowa o pracę

w pełnym wymiarze czasu pracy
DZIAŁ ADMINISTRACJI

 

Termin składania dokumentów: 31-12-2020

 

Administrator Domów
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • nadzór nad utrzymaniem należytego porządku i czystości w budynkach i ich otoczeniu;
 • określanie wymiaru opłat za najem lokali mieszkalnych, w tym ich odpowiednia regulacja na podstawie polityki czynszowej m.st. Warszawy;
 • nadzór nad przejmowaniem lokali i rozliczanie najemców ze zwalnianych lokali;
 • prowadzenie ewidencji lokali niezasiedlonych oraz podejmowanie działań zmierzających do szybkiego przygotowanie lokali zwalnianych do kolejnego zasiedlenia;
 • prowadzenie działań windykacyjnych w zakresie bezpośredniego kontaktu z najemcami lokali mieszkalnych w przypadku stwierdzenia zwłoki w opłatach w przedziale od jednego do dwóch okresów rozliczeniowych;
 • przygotowywanie wypowiedzeń umów najmu lokali mieszkalnych w zakresie przewidzianym przepisami z wyjątkiem wypowiedzeń z tytułu zwłoki z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu mieszkalnego;
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów do radcy prawnego celem skierowania spraw do sądu;
 • współdziałanie z kontrahentami w zakresie świadczonych przez nich usług oraz potwierdzaniem ich racjonalności, prawidłowości wykonania i rzetelności wystawionych faktur;
 • prowadzenie zbioru dokumentów dotyczących lokali i budynków mieszkalnych;
 • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych;
 • sprawowanie nadzoru nad dozorcami domów i firmą sprzątającą;
 • przygotowywanie w oparciu o oszczędną i racjonalną gospodarkę zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych dozorcom do wykonywania zadań;
 • przygotowywanie i realizowanie zakupów niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomościami będącymi w administrowaniu Zakładu;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie kontroli terminowości, jakości i prawidłowości świadczonych na rzecz Zakładu dostaw (dostarczania wody i odprowadzania ścieków, dostarczania energii elektrycznej, dostarczania gazu i innych mediów) i usług (wywozu nieczystości płynnych i stałych, wywozu gabarytów, pielęgnacji zieleni, sprzątania itp.);
 • rozpatrywanie wniosków o obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów przez najemców lokali mieszkalnych;
 • realizacja Projektu „Poznaj swojego najemcę̨";
 • udział w protokolarnym przejmowaniu lub przekazywaniu nieruchomości;
 • udział w przygotowaniu projektu planu finansowego w zakresie obsługi zarządzanych nieruchomości oraz wyposażenie dozorców w niezbędne materiały i narzędzia;
 • przygotowywanie sprawozdawczości i odpowiednich rejestrów z zakresu pracy działu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: praca w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy (parter i poziom -1). Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy odpowiednie szerokości dojść i przejść zgodnie z przepisami bhp. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Ponadto praca na terenie m. st. Warszawy.

 

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, bezpośrednia obsługa interesantów, czynnik niebezpieczny - utrudniający wykonywanie pracy w związku z nadzorem robót w zakresie branży budowlanej.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku administrator nieruchomości minimum 2 lata;
 • znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz kodeksu cywilnego;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera;
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami,
 • umiejętność pracy w dynamicznym i zmiennym otoczeniu,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • podpisany odręcznie list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 902 ze zm.);
 • podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacyjnych;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.
Druki oświadczeń są do pobrania na stronie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy pod adresem: http://zgnwlochy.waw.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow.
APLIKUJ TERAZ