Ogłoszenie numer: 8032293, z dnia 2023-03-15

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5

 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku

Wizytator ds. nadzoru pedagogicznego

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: Rekrutacja – wizytator

 

Opis stanowiska

Data ukazania się ogłoszenia: 28 lutego 2023 roku

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 2%.

 

Wymiar etatu: 2 etaty,umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy: 2 stanowiska

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Warszawa, ul. Wołoska 5

 

Warunki pracy:

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  - praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej,
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera z monitorem ekranowym,
 • Praca w siedzibie oraz w terenie w siedzibach nadzorowanych szkół polskich za granicą.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego nad szkołami polskimi przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej i nauczycielami oddelegowanymi do pracy w sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych krajów,
 • koordynowanie i realizacja zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół, o których mowa w pkt. 1 oraz szkół prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą,
 • obsługa administracyjna związana z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach polskich za granicą, w tym udzielanie odpowiedzi na korespondencję związaną z zakresem obowiązków,
 • weryfikacja arkuszy organizacji pracy szkół,
 • współorganizowanie konferencji dla dyrektorów szkół, a także przekazywanie informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących systemu oświaty i zmianach w przepisach prawa dotyczącego funkcjonowania szkół,
 • przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z kontroli.

Wymagania

Wymagania niezbędne do objęcia stanowiska wizytatora


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2020 r. poz. 1551 z późn. zm.) stanowisko wizytatora mogą zajmować:

 • nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy posiadają dyplom magisterski (ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie) posiadający:

 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub

 • co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w przedszkolu, szkole, placówce bądź zakładzie kształcenia nauczycieli lub

 • co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami
  i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym
  z organizacją pracy, szkół i placówek;

 • nauczyciele akademiccy mający co najmniej 5-letni staż pracy w uczelni i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego,

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • umiejętność definiowania celów i priorytetów oraz organizacji pracy własnej,

 • aktualizowanie wiedzy w zakresie wykonywanych obowiązków, w tym bieżące śledzenie zmian w przepisach prawnych,

 • umiejętność korzystania z przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Ośrodka,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, skrupulatność, terminowość,

 • ukończone kursy z zakresu zadań.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • życiorys/CV i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:
  „Zapoznałe/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w treści ogłoszenia o pracę. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV oraz w dokumentach aplikacyjnych dostarczonych przeze mnie na potrzeby obecnego procesu rekrutacji przetwarzanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5”
 • Oświadczenia o treści:
  Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że:
  • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z praw publicznych,
  • nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  • nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadam obywatelstwo polskie.
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających: przygotowanie pedagogiczne, wymagany staż pracy, ukończone formy doskonalenia,
 • kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ