Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Starszy technik
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/05720
OBOWIĄZKI:
1.Prowadzenie ewidencji materiałowej składników majątkowych powierzonych do przechowywania w magazynie (w tym prowadzenie ewidencji w systemie SWOP podsystem GM): -sprzętu i materiałów żywnościowych; -środków żywności; -wody pitnej; -sprzętu medycznego; -materiałów medycznych i opatrunkowych. 2.Sporządzanie protokołów przyjęcia do magazynu na podstawie faktur i druków WZ, protokółów przekazania, raportów magazynowych przychodowo rozchodowych oraz miesięcznych zestawień zbiorczych; 3.Sporządzanie i podpisywanie dokumentacji przychodowo rozchodowej; 4.Udział w przyjmowaniu do magazynu sprzętu i materiałów żywnościowych, środków żywności, wody pitnej, sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych; 5.Udział w wydawaniu z magazynu sprzętu i materiałów żywnościowych, środków żywności, wody pitnej, sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych na podstawie asygnat; 6.Dbałość o należyte zabezpieczenie powierzonego mienia przed kradzieżą, pożarem oraz innymi uszkodzeniami; 7.Przestrzeganie zasad rotacji sprzętu i materiałów żywnościowych, środków żywności, wody pitnej, sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych; 8.Układanie sprzętu i materiałów żywnościowych, środków żywności, wody pitnej, sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych w sposób zapewniający płynną wymianę; 9.Udział w przygotowywaniu sprzętu i materiałów żywnościowych, środków żywności, sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych do okresowych inwentaryzacji, kwalifikacji i likwidacji; 10.Utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanepid, BHP, ppoż. pomieszczeń magazynowych; 11.Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 12.Udział w załadunku i rozładunku sprzętu i środków żywności oraz leków i materiałów medycznych; 13.Współpraca z komisjami w zakresie kwalifikacji sprzętu żywnościowego i medycznego przeznaczonego do likwidacji. Czynny udział w likwidacji w/w sprzętu; 14.Uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji czynności związanych zabezpieczeniem logistycznym działań Policji będących we właściwości Sekcji II. 15.Realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych. 16.Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 17)Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy, porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 18)Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 19)Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 20)Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 21)Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości, sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 22)Dbałość o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 23)Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 24)Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 25) Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem; 26)Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym, kontrolnym, innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 27)Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 28)Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych, niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, m.in. stan cywilny i rodzinny, stopień niepełnosprawności, adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji, decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach, które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 29)Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 30)Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 31)Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 32)Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Technik prac biurowych* (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenie: średnie zawodowe, budowlane
Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń
Uprawnienia: Obsługa komputera


Wymagania inne:

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE: średnie WYMAGANIA NIEZBĘDNE: -staż pracy 2 lata -znajomość przepisów o rachunkowości w zakresie dokumentowania obrotu magazynowego -dobra organizacja pracy własnej -umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office WYMAGANIA DODATKOWE: -doświadczenie na podobnym stanowisku pracy -dokładność, komunikatywność WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: -życiorys i list motywacyjny -kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i wykształcenie -kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.)Obowiązki:1.Prowadzenie ewidencji materiałowej składników majątkowych powierzonych do przechowywania w magazynie (w tym prowadzenie ewidencji w systemie SWOP podsystem GM): -sprzętu i materiałów żywnościowych; -środków żywności; -wody pitnej; -sprzętu medycznego; -materiałów medycznych i opatrunkowych. 2.Sporządzanie protokołów przyjęcia do magazynu na podstawie faktur i druków WZ, protokółów przekazania, raportów magazynowych przychodowo rozchodowych oraz miesięcznych zestawień zbiorczych; 3.Sporządzanie i podpisywanie dokumentacji przychodowo rozchodowej; 4.Udział w przyjmowaniu do magazynu sprzętu i materiałów żywnościowych, środków żywności, wody pitnej, sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych; 5.Udział w wydawaniu z magazynu sprzętu i materiałów żywnościowych, środków żywności, wody pitnej, sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych na podstawie asygnat; 6.Dbałość o należyte zabezpieczenie powierzonego mienia przed kradzieżą, pożarem oraz innymi uszkodzeniami; 7.Przestrzeganie zasad rotacji sprzętu i materiałów żywnościowych, środków żywności, wody pitnej, sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych; 8.Układanie sprzętu i materiałów żywnościowych, środków żywności, wody pitnej, sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych w sposób zapewniający płynną wymianę; 9.Udział w przygotowywaniu sprzętu i materiałów żywnościowych, środków żywności, sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych do okresowych inwentaryzacji, kwalifikacji i likwidacji; 10.Utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanepid, BHP, ppoż. pomieszczeń magazynowych; 11.Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 12.Udział w załadunku i rozładunku sprzętu i środków żywności oraz leków i materiałów medycznych; 13.Współpraca z komisjami w zakresie kwalifikacji sprzętu żywnościowego i medycznego przeznaczonego do likwidacji. Czynny udział w likwidacji w/w sprzętu; 14.Uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji czynności związanych zabezpieczeniem logistycznym działań Policji będących we właściwości Sekcji II. 15.Realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych. 16.Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 17)Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy, porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 18)Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 19)Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 20)Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 21)Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości, sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 22)Dbałość o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 23)Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 24)Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 25) Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem; 26)Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym, kontrolnym, innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 27)Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 28)Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych, niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, m.in. stan cywilny i rodzinny, stopień niepełnosprawności, adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji, decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach, które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 29)Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 30)Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 31)Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 32)Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom. DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Stołeczny Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ksp.policja.gov.pl. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru. Inforacje o odbiorcach danych: Komenda Stołeczna Policji. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji. Uprawnienia: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 4. prawo do usunięcia danych osobowych, - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 2. art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane. Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie: bip.ksp.policja.gov.pl w zakładce DANE OSOBOWE. INNE INFORMACJE: Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Stołecznej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: życiorys i list motywacyjny kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i wykształcenie kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.) Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Stołecznej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. *Wynagrodzenie zasadnicze: 3008,81 zł brutto + premia 20,00%. [Zgłoszenia: 47 723 30 68, aneta.archicinska-salwin@ksp.policja.gov.pl]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 008,81 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy