Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117441

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • Sporządza analizy z wykonania budżetu Ministerstwa oraz przygotowuje wnioski o zmianę w planie finansowym Ministerstwa w układzie zadaniowym i w układzie klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu Ministerstwa.
 • Prowadzi ewidencję wniosków, formularzy i innych zleceń dotyczących zamówień publicznych oraz sprawdza zgodność tych dokumentów z planem finansowym Ministerstwa w celu umożliwienia potwierdzenia środków finansowych przez Głównego Księgowego Ministerstwa.
 • Prowadzi ewidencję księgową planu finansowego oraz zaangażowania wydatków dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia w celu realizacji obowiązków z zakresu rachunkowości oraz monitorowania realizacji finansowej umów.
 • Bierze udział w opracowaniu projektu planu finansowego oraz jego aktualizacji w zakresie dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym w celu utworzenia planu dochodów i wydatków Ministerstwa na kolejne lata.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe, sprawozdania z operacji finansowych oraz inne sprawozdania określone przepisami prawa, w zakresie zadań Wydziału, w celu przedstawienia danych jednostkom zewnętrznym.
 • Obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR na poziomie dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia w zakresie planowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość konstrukcji ustawy budżetowej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych (działy I, III, IV)
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Rozdział 2 i 3)
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych w części dotyczącej państwowych jednostek budżetowych
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej w zakresie zasad funkcjonowania kont dotyczących planu i zaangażowania państwowych jednostek budżetowych
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Rzetelność
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ