Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117136

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,

 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,

 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres zadań

 • Obsługuje Komisję Kwalifikacyjną do opiniowania wniosków o stwierdzenie posiadania dorobku zawodowego wymaganego na stanowisku kustosza dyplomowanego i kustosza, organizuje posiedzenia, przygotowuje niezbędną dokumentację dla członków Komisji.
 • Analizuje merytorycznie wnioski o stwierdzenie posiadania dorobku zawodowego wymaganego na stanowisku kustosza dyplomowanego i kustosza pod kątem ich kompletności, i przygotowuje projekty pism w tym zakresie.
 • Przygotowuje projekty zaświadczeń o stwierdzenie posiadania dorobku zawodowego wymaganego na stanowisku kustosza dyplomowanego i kustosza, a także postanowień o odmowie wydania zaświadczenia.
 • Prowadzi rejestr fundacji, których zadania statutowe mieszczą się w zakresie działań Departamentu.
 • Nadzoruje działalność fundacji poprzez analizowanie pod względem merytorycznym składanych przez nie sprawozdań oraz sporządzanie rocznej zbiorczej informacji.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi w kwestiach merytorycznych na skargi i wystąpienia, w tym interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie dotyczące działalności fundacji.
 • Prowadzi sprawy o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub innych podmiotach związanych z działalnością kulturalną lub w realizacji zadań związanych z kulturą
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Znajomość ustawy o muzeach
 • Znajomość ustawy o fundacjach
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie A2
APLIKUJ TERAZ