Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116330

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Ocenia i dokonuje wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych w ramach PO WER w tym dokonuje formalnej i/ lub merytorycznej oceny projektów, opracowuje i aktualizuje kryteria wyboru projektów, organizuje nabór projektów.
 • ­Monitoruje stan przygotowania i proces realizacji projektów (m.in. konkursowych/ pozakonkursowych), monitoruje postęp rzeczowy i finansowy w realizacji projektów (w tym: weryfikuje wnioski o płatność), rozpatruje wnioski o zatwierdzenie zmian w projekcie.
 • ­Wdraża program w zakresie zapewnienia zgodności projektów z założeniami i przepisami PO WER oraz obsługi projektów konkursowych i pozakonkursowych w tym: przygotowuje i aktualizuje wytyczne (np. założeń i regulaminów konkursów, kwalifikowanie wydatków, kontroli, sprawozdawczości etc.), przygotowuje, weryfikuje, podpisuje i aneksuje umowy/ decyzje o dofinansowanie, opiniuje/ zatwierdza dokumenty wdrożeniowe (np. instrukcje wykonawcze, wytycznych, etc.), przygotowuje, monitoruje i aktualizuje listy projektów, przeprowadza konsultacje i uzgodnienia, obsługuje system SL 2014 oraz SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych).
 • ­Prowadzi analizy dotyczące monitorowanych projektów: w tym gromadzi dane, analizuje zgromadzone dane.
 • ­Odpowiada za zamykanie pomocy w tym za przygotowywanie dokumentacji zamknięcia, przygotowywanie zestawień w zakresie poniesionych wydatków, wykrytych nieprawidłowości, zwróconych bądź pozostających do zwrotu środków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy strukturalnych
 • ­komunikatywna znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • znajomość PO WER
 • znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER
 • znajomość Systemu Realizacji PO WER
 • znajomość Europejskiego Funduszu Społecznego
 • wiedza z zakresu polityki spójności Unii Europejskiej
 • znajomość zagadnień z obszaru polityki społecznej i rynku pracy
 • znajomość zagadnień z obszaru pomocy publicznej
 • znajomość zagadnień z obszaru polityki społecznej (w tym pomocy społecznej, wsparcia dla osób niepełnosprawnych)
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość zasad finansowania wydatków ponoszonych w ramach POWER (kwalifikowalność wydatków)
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ