Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 106009

Warunki pracy


 • Budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się
  na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter

 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie

 • Stanowisko zagrożone korupcją

 • Praca pod presją czasu

 • Podejmowanie decyzji w sytuacji deficytu informacyjnego

 • Sytuacje wymagające szybkiej i sprawnej komunikacji
  z beneficjentami, w celu pozyskania wymaganych informacji
  w warunkach znacznych ograniczeń czasowych

Zakres zadań

 • Monitoruje projekty realizowane przez beneficjentów programów operacyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w celu oceny postępu z ich realizacji oraz wprowadzenia danych do Centralnego Systemu Informatycznego (SL2014)
 • Prowadzi ocenę formalno-merytoryczną wniosków o dofinansowanie, wykonuje czynności związane z procedurą odwoławczą od wyników oceny formalno-merytorycznej
 • Przygotowuje dokumentację konkursową oraz bierze udział w opracowaniu założeń merytorycznych projektów pozakonkursowych finansowanych ze środków EFS, w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów
 • Przekazuje informacje z realizacji projektów na stanowisko odpowiedzialne za sporządzanie informacji miesięcznych oraz sprawozdania okresowe z realizacji osi priorytetowej w zakresie ochrony zdrowia, w celu sporządzenia syntetycznych sprawozdań
 • Prognozuje i podejmuje działania naprawcze, w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji projektów
 • Wykonuje zadania związane z pełnieniem przez Wydział funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Osi V Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, w szczególności przygotowuje interpretacje zagadnień związanych z kwalifikowalnością wydatków
 • Wykonuje zadania związane z realizacją projektu predefiniowanego nr 2 pn. Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży w programie „Zdrowie” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • Wykonuje zadania związane z pełnieniem przez Wydział funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Osi VII (dot. REACT-EU) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w szczególności ocenia wnioski o dofinansowanie, przygotowuje umowy o dofinansowanie projektów i interpretacje zagadnień związanych z kwalifikowalnością wydatków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Wiedza z zakresu funduszy europejskich
 • Umiejętność współpracy, zdolności komunikacyjne
 • Umiejętność doskonalenia procedur wykonawczych do realizacji projektów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • Umiejętność rozwiązywania oraz zapobiegania problemom
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
APLIKUJ TERAZ