Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87461

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe (kilka razy w roku np. w związku z udziałem w warsztatach SOLVIT, pracach grup roboczych Rady UE i KE itp.)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
  wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie)

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • realizuje zadania w zakresie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej, z organami innych państw członkowskich UE i EOG, w ramach sieci realizacji zadań Centrum SOLVIT Polska (np. współpracuje z ekspertami krajowymi i zagranicznymi, opiniuje i uzgadnia dokumenty, bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach)
 • dokonuje analiz prawnych w zakresie przepisów UE oraz przygotowuje projekty opinii
 • realizuje zadania w ramach sprawozdawczości z działań Centrum SOLVIT Polska
 • bierze udział w postępowaniach przez organami UE (tj. przygotowuje dokumenty inicjujące postępowanie, prowadzi sprawy związane z realizacją systemu nieformalnego rozwiązywania problemów dotyczących naruszenia przez państwa członkowskie unii prawa europejskiego, np. EU-Pilot)
 • monitoruje stan prawny w zakresie prac nad transpozycją przepisów UE
 • prowadzi działania informacyjno – promocyjne, dotyczące systemu SOLVIT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub europeistyka na wydziale prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej, w tym w zakresie prawa UE (np. analizowanie, opiniowanie lub identyfikowanie właściwych przepisów UE)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (w tym znajomość terminologii prawniczej)
 • Bardzo dobra znajomość problematyki z zakresu prawa UE oraz zagadnień integracji europejskiej, w tym procesu decyzyjnego
 • Myślenie analityczne
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ