Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85676

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Zagrożenie korupcją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z certyfikacją wyrobów i systemów jakości (ocena zgodności)
 • Weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym dokumentację przekazywaną przez wnioskodawców
 • Przygotowuje dokumenty, w tym certyfikaty w sprawach dotyczących certyfikacji wyrobów (przyrządów pomiarowych) i systemów jakości
 • Przygotowuje projekty pism dotyczących wymagań i procedur stosowanych podczas procesu certyfikacji
 • Uczestniczy w prowadzeniu spraw dotyczących certyfikacji wyrobów na podstawie prawa krajowego
 • Opiniuje projekty krajowych aktów prawnych (ustawy, rozporządzenia) oraz projekty norm, zaleceń i innych dokumentów
 • Współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, uczestniczy w pracach zespołów/ grup roboczych organizacji krajowych i międzynarodowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej związanej z analizą i tworzeniem dokumentów lub w pracy laboratoryjnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym - umożliwiającym rozumienie tekstów fachowych i prowadzenie korespondencji zawodowej
 • Umiejętność analizy dokumentów
 • Umiejętność zwięzłego formułowania wniosków
 • Wiedza z zakresu matematyki i fizyki
 • Umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe dotyczące zagadnień związanych z zarządzaniem procesami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym
 • Znajomość zasad systemu oceny zgodności
 • Znajomość norm 17065 i 9001
 • Wiedza z dziedziny metrologii i certyfikacji przyrządów pomiarowych
 • Wiedza z zakresu konstrukcji i działania przyrządów pomiarowych
APLIKUJ TERAZ