Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 82726

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu Inne


 


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie zmiany aktów prawnych regulujących zagadnienia związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, w tym opracowuje lub opiniuje projekty aktów normatywnych lub założenia do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych
 • Prowadzi sprawy w zakresie sposobu określenia taryf oraz warunków prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w tym analizuje informacje przekazywane przez organ regulacyjny oraz monitoruje wskaźniki efektywności funkcjonowania systemu nadzoru nad realizacją zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • Analizuje aktualny stan prawny, orzecznictwo, standardy i wytyczne
 • Rozpatruje skargi/ wnioski/ odwołania/ petycje w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wód opadowych lub roztopowych
 • Prowadzi międzynarodową współpracę dwustronną i wielostronną Ministerstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • Bierze dział w pracach Zespołu doradczego Ministra w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu prawa lub ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub ekonomii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki wodnej lub ekonomii lub ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy Prawo wodne i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ich aktów wykonawczych
 • Znajomość dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w celu realizacji działań z niej wynikających oraz pełnego jej wdrożenia
 • Znajomość zagadnień z obszaru taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ