Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 82171

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, stres, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Monitoruje, w oparciu o otrzymane faktury wydatki na poszczególnych paragrafach i rozdziałach budżetowych w ramach przyznanych na dany rok limitów środków finansowych na zadania inwestycyjno-remontowe,
 • Sporządza projekty korekt przyznanych limitów wydatków w oparciu o otrzymane faktury i opracowuje projekty wystąpień o zwiększenie, przesunięcie środków na poszczególnych pozycjach budżetowych i wprowadzenie do obowiązującego planu inwestycji i remontów nowych zadań, wynikłych w trakcie roku budżetowego,
 • Monitoruje wydatkowanie środków finansowych na zadania inwestycyjno-remontowe oraz opracowuje i monitoruje procedury oceny ryzyka w związku z wprowadzonym systemem kontroli zarządczej,
 • Sporządza okresowe (miesięczne/kwartalne) zestawienia dotyczące stopnia zaangażowania środków finansowych pozostających w dyspozycji wydziału,
 • Sprawdza celowość wydatków środków finansowych z planem finansowym wydziału,
 • Współuczestniczy w zakresie sporządzania zestawień wysokości środków finansowych na zadania z podziałem na obiekty w opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów remontów i inwestycji,
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektu budżetu jednostki w zakresie działalności wydziału - wydatków rzeczowych i majątkowych w obrębie grupy 6 i 7,
 • Opracowuje projekty odpowiedzi do organów kontrolnych i sądów w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczeń finansowych
 • Bardzo dobra znajomość ustaw: o rachunkowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, o finansach publicznych w zakresie zasad finansów publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych,
 • Umiejętność: stosowania prawa, pracy w zespole, obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ