Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79520

Warunki pracy


 • Departament Budżetu i Finansów zlokalizowany jest w budynku zabytkowym przy ul. Miodowej 15 pokój znajduje się na I piętrze w budynku „C”; winda znajduje się w budynku „B” urząd częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

Zakres zadań

 • Opracowuje założenia do projektu planu finansowego dla subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych oraz subfunduszu infrastruktury strategicznej subfunduszu w celu zapewnienia finansowania realizacji zadań.
 • Obsługuje i nadzoruje pod względem finansowym wydatki dotyczące zadań realizowanych w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych oraz subfunduszu infrastruktury strategicznej subfunduszu w celu zapewnienia bieżącej realizacji zadań
 • Przygotowuje przelewy na wydatki majątkowe w zakresie obsługiwanych zadań inwestycyjnych budowlanych i zakupów w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych oraz subfunduszu infrastruktury strategicznej subfunduszu w celu zapewnienia bieżącej realizacji zadań.
 • Sprawdza pod względem finansowym harmonogramy i rozliczenia zadań inwestycyjnych w celu zapewnienia bieżącej realizacji zadań.
 • Opracowuje wyjaśnienia dla organów kontrolnych i przygotowuje dokumenty do kontroli w zakresie wydatków majątkowych.
 • Wspiera przy opracowywaniu zbiorczego projektu budżetu w układzie zadaniowym, Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej w tym zakresie w celu wywiązania się z obowiązku ustawowego
 • Sporządza miesięczne sprawozdania z wykonania wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym oraz z osiągniętych wartości mierników dla Ministerstwa Zdrowia jako dysponenta środków III stopnia w celu wywiązania się z obowiązku ustawowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie finansów,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa,
 • znajomość ustawy o Funduszu Medycznym
 • bardzo dobra znajomość programu Excel,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu ochrony zdrowia,
 • samodzielność,
 • odporność na stres.
APLIKUJ TERAZ