Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76831

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • wyjazdy służbowe (3-4 razy w roku – udział w targach, wykładach, konferencjach, nawiązywanie relacji z podmiotami zagranicznymi)

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • zarządza projektami (tj. określa cele i oczekiwane efekty, analizuje uwarunkowania, dokonuje podziału na etapy i wyznacza cele cząstkowe, dobiera podwykonawców, dokonuje odbioru prac cząstkowych po wykonaniu poszczególnych etapów projektu itp.),
 • zarządza i prowadzi stronę internetową www.budowlaneabc.gov.pl,
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej,
 • bierze udział w prowadzeniu międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa, m.in.: poprzez współpracę z ekspertami krajowymi i zagranicznymi, opracowywanie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej, udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.), prowadzenie wymiany informacji (m.in. z państwami członkowskimi UE/ EOG, instytucjami UE, innymi instytucjami międzynarodowymi),
 • nadzoruje realizację umów/ porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami, w zakresie spraw Departamentu,
 • organizuje szkolenia, seminaria, konferencje,
 • zapewnia obsługę logistyczną spotkań oraz prowadzi ewidencję delegacji pracowników, rozlicza wyjazdy służbowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w zakresie obsługi prawnej i/albo w obszarze budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa
 • znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • znajomość Szczegółowego Opisu 11 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ