Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76366

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Praca przy ekranie monitora komputerowego powyżej 4 godzin dziennie

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Monitoruje stan przygotowania i procesu realizacji projektów (PO IR), w tym: weryfikuje wnioski o płatność, rozpatruje wnioski o zatwierdzenie zmian w projekcie
 • Poświadcza wydatki w projektach PO IR, w tym: analizuje i uwzględnia wyniki kontroli w procesie poświadczania/ certyfikacji wydatków, analizuje i wprowadza dane dotyczące wydatków do systemu informatycznego SL 2014, opiniuje dokumenty wdrożeniowe (np. instrukcje wykonawcze, wytyczne, etc.), przygotowuje zestawienia wydatków
 • Przygotowuje, weryfikuje, umowy do decyzji o dofinansowanie
 • Monitoruje wdrażanie PO IR, w tym: proces zamknięcia programu, realizację postępu rzeczowego za pomocą wskaźników, tworzy narzędzia wspierające proces monitorowania, sporządza raporty przedstawiające stan realizacji programu, identyfikowanie problemów i zagrożeń w realizacji programu
 • Potwierdza i usuwa nieprawidłowości w ramach PO IR, nadzoruje proces odzyskiwania środków, udziela wyjaśnień w zakresie korygowania wydatków, współpracuje z organami zewnętrznymi w zakresie nieprawidłowości (m.in. OLAF, prokuratura, CBA), uczestniczy w procesie nakładania korekt finansowych
 • Przeprowadza kontrole/ wizyty monitoringowe/ wizje lokalne w ramach PO IR
 • Prowadzi obsługę przepływów finansowych, w tym: sporządza projekty zleceń płatności/ polecenia zapłaty w systemach bankowych, weryfikuje przepływ środków do beneficjentów i koszty ich realizacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ