Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73903

Warunki pracy

Miejsce pracy znajduje się przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego.


Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higienicznosanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca w budynku administracyjno-biurowym na trzecim piętrze w przystosowanym obiekcie. Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefon. Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Konieczność przemieszczania się pomiędzy budynkami.


Kontakty zewnętrzne z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, komendami wojewódzkimi PSP.


 

Zakres zadań

 • Opracowuje zbiorczy plan sieci podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i przedstawia do zatwierdzenia przełożonym, w szczególności poprzez:
 • - analizę stanu istniejącej i planowanej sieci podmiotów ratowniczych KSRG i ich potencjału ratowniczego w zakresie podstawowym i specjalistycznym we współpracy ze specjalistami nadzorującymi poszczególne dziedziny ratownictwa
 • - określenie zbioru podmiotów ratowniczych KSRG, opiniowanie wniosków o włączeniu lub wyłączeniu jednostek z KSRG
 • - aktualizację wykazu podmiotów KSRG
 • Prowadzi nadzór nad budżetem finansowym biura, planuje i rozlicza wydatki
 • Bierze udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych, regulaminów, wytycznych i zasad z zakresu właściwości wydziału
 • Bierze udział w opracowywaniu oraz aktualizacji zasad i procedur ratowniczych
 • Analizuje funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych oraz rozwiązania funkcjonujące za granicą
 • Opracowuje materiały w zakresie zleconym przez Komendanta Głównego PSP lub Szefa Obrony Cywilnej Kraju na posiedzenia Sejmu i Senatu RP, komisjach sejmowych i senackich, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kolegium Komendanta Głównego, Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz innych organów administracji publicznej
 • Bierze udział w pracach zespołów zadaniowych i komisjach powoływanych przez Komendanta Głównego PSP lub prowadzonych przez Dyrektora KCKRiOL
 • Sprawuje zastępstwo za pracownika obsługującego sekretariat (w przypadku jego nieobecności)
 • Współuczestniczy w archiwizacji dokumentacji wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych PSP lub innej jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • Znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Kompetencje miękkie: doskonała organizacja czasu pracy, systematyczność, skrupulatność, i samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenia ze stresem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dobra znajomość Excela
APLIKUJ TERAZ