Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72985

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na I piętrze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane windy/podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców;
 • weryfikuje dane cudzoziemców dostępne w systemach informatycznych;
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach przyznania, zmiany lub stwierdzenia utraty statusu zakładu pracy chronionej oraz zakładu aktywności zawodowej, w tym przygotowuje decyzje oraz prowadzi rejestr zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej;
 • przygotowuje zaświadczenia o prowadzeniu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej;
 • weryfikuje i rozpatruje wnioski organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz właścicieli ośrodków o wpis do rejestrów, w tym prowadzi rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz właścicieli ośrodków w systemie emp@tia;
 • analizuje i weryfikuje okresowe informacje przekazane przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej oraz przygotowuje zbiorcze sprawozdania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi, o opłacie skarbowej, o cudzoziemcach, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji, w tym umiejętności argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ