Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 50567

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- zagrożenie korupcją,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w kontrolach projektów w celu weryfikacji rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu. Współuczestniczy w opracowywaniu informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli. Analizuje zastrzeżenia zgłaszane do ustaleń z kontroli przez jednostki kontrolowane. Monitoruje wykonanie zaleceń pokontrolnych. Gromadzi i przechowuje wszelką dokumentację związaną z realizacją kontroli. Zadanie wiąże się z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz – np. jako członek Zespołu kontrolującego.
 • Przekazuje do Instytucji Zarządzającej PO WER informacje o ujawnionych nieprawidłowościach zgodnie z system raportowania o nieprawidłowościach
 • Koordynuje kontrole zewnętrzne prowadzone w IP MEN (w ramach PO WER)
 • Współuczestniczy w przygotowaniu Rocznego Planu Kontroli w oparciu o analizę ryzyka, sporządzaniu sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli oraz okresowej analizy ryzyka
 • Przygotowuje zestawienia i analizy w zakresie prowadzonych kontroli
 • Współuczestniczy w przygotowaniu decyzji o zwrocie środków
 • Przygotowuje dokumenty i materiały w ramach współpracy z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej PO WER, KE oraz innych uprawnionych podmiotów w zakresie kontroli działań z obszaru edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych
 • znajomość przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, procedur, wytycznych dotyczących zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE w ramach PO WER 2014-2020
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, nadzwyczajnych trybów postępowania (wznowienia, nieważności decyzji i uchylenia oraz zmiany decyzji) oraz załatwiania skarg i wniosków
 • samodzielność
 • rzetelność
 • umiejętność organizacji pracy
 • odporność na stres
 • umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
APLIKUJ TERAZ