Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129579

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty umów, porozumień i innych dokumentów w zakresie właściwości departamentu.
 • Uczestniczy w przygotowaniu analiz prawnych i stanowisk w odniesieniu do zagadnień prawnych w zakresie właściwości departamentu.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie właściwości departamentu.
 • Uczestniczy w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, opracowuje dokumenty na potrzeby realizacji postępowań, w tym uczestniczy w pracach komisji przetargowych.
 • Nadzoruje realizację zawartych umów i porozumień.
 • Współpracuje z Wydziałem Spraw Majątkowych w sprawach dotyczących zarządzania majątkiem systemów poboru opłat drogowych pozostającym w dyspozycji wydziału.
 • Współpracuje z Wydziałem Analiz i Organizacji w zakresie opracowywania treści materiałów informacyjnych dotyczących obsługi kontraktów i legislacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Znajomość ustawy Kodeks cywilny
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ