Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127322

Warunki pracy


 • praca biurowa z wykorzystaniem komputera
 • praca w warunkach narażenia na stres
 • wyjazdy służbowe
 • wystąpienia publiczne związane z finkcjonowaniem komórki organizacyjnej
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej kondygnacjina parkingu od ul. Wspólnej zapewnione są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ należy pokonać 5-o stopniowe biegi schodowe,
 • przy wejściu zainstalowane są drzwi otwierane automatycznie,
  pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej kondygnacji,
 • w budynku drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
 • jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  do dyspozycji osób niewidzących lub słabowidzących jest winda z przyciskami na panelu sterowania z oznaczeniami w alfabecie Braillea, winda przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • korytarze nie sa szerokie, jednak oznaczone kontrastowymi kolorami i w miarę możliwości pozbawione są większych przeszkód,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
 • do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Zakres zadań

 • Administruje i monitoruje Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) oraz świadczy wsparcie jego użytkownikom, w tym nadzoruje prace dotyczące zasilania i aktualizacji Centralnego Repozytorium ZSIN (CR ZSIN).
 • Uczestniczy w ocenie jakości powiatowych baz danych EGiB na potrzeby zasilenia CR ZSIN.
 • Współpracuje przy tworzeniu, utrzymaniu i rozwoju ZSIN z organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Cyfryzacji, Głównym Urzędem Statystycznym oraz innymi centralnymi organami administracji publicznej prowadzącymi rejestry publiczne.
 • Współpracuje z interesariuszami ZSIN w celu określenia zasad, form i prawa dostępu do danych EGiB znajdujących z się w Centralnym Repozytorium ZSIN.
 • Współpracuje w zakresie merytorycznym z Pełnomocnikiem Rządu ds. Rządowego Programu Rozwoju ZSIN oraz Zespołem ds. Rządowego Programu Rozwoju ZSIN.
 • Opracowywuje merytoryczną dokumentację na potrzeby postępowań w zakresie zamówień publicznych dotyczących ZSIN, a także bierze udział w odbiorach produktów i usług dostarczanych w wyniku realizacji tych zamówień.
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych w celu wyeliminowania niezgodności zawartych w nich regulacji prawnych dotyczących geodezji i kartografii z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub informatyczne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami powiązanymi
 • znajomość standardów technicznych dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz nieruchomości
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (Excel, Word).
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość specyfikacji INSPIRE
 • znajomość narzędzi klasy GIS
 • znajomość języka SQL
 • znajomość standardu UML 2.0
APLIKUJ TERAZ