Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127021

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na II piętrze, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; praca pod presją czasu; możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane windy; brak oznaczeń dla osób niewidomych; pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; zainstalowana winda; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje wyciągi bankowe i dekretuje zgodnie z planem kont i klasyfikacją budżetową w celu prawidłowego zaksięgowania wydatków oraz operacji gospodarczych w zakresie obsługi programu Maluch +
 • Prowadzi kontrolę formalno-rachunkową dokumentów otrzymanych do realizacji płatności ze środków budżetu państwa oraz przygotowania zleceń płatności ze środków budżetu środków europejskich (w systemie BGK Zlecenia) oraz ze środków KPO w systemie Centrum KPO
 • Sporządza sprawozdania, zestawienia i analizy w zakresie realizowanych zadań oraz oraz współuczestniczy przy sporządzaniu innych sprawozdań budżetowych
 • Sporządza zestawienia i uzgadnia z komórkami merytorycznymi poprawności dokonanych zapisów w księgach
 • Sporządza w systemie Centrum KPO prognozy wydatków środków KPO na podstawie danych otrzymanych z komórki merytorycznej
 • Monitoruje zwroty środków na rachunku pomocniczym oraz w systemie Centrum KPO

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości budżetowej
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: obsługi komputera (pakiet MS Office), analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, praca pod presją czasu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ