Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126188

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na IV piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowana winda, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • Rozpatruje wnioski starostów o wyrażenie zgody w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
 • Rozpatruje wnioski państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o wyrażenie zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu oraz najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości
 • Prowadzi postępowania administracyjne, jako organ I instancji, w zakresie nabywania przez państwowe osoby prawne prawa użytkowania wieczystego lub prawa własności gruntów oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń
 • Prowadzi postępowania administracyjne, jako organ II instancji oraz jako organ wyższego stopnia, w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz w sprawach trwałego zarządu przysługującego państwowym jednostkom organizacyjnym do nieruchomości Skarbu Państwa
 • Rozpatruje skargi i zażalenia wniesione przez strony w toku prowadzonego postępowania
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ