Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli VII w Warszawie
w Departamencie Kontroli


Numer ogłoszenia: DK/21/53


Miejsce pracy: Warszawa/ Terenowy Wydział Kontroli VII, ul. Chałubińskiego 8


1 etat / umowa o pracę


Termin składania ofert: 31.03.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • udział w planowych oraz doraźnych kontrolach prowadzonych przez NFZ;
 • udział w opracowywaniu dla każdej kontroli tematyki i metodyki niezbędnej do jej przeprowadzenia;
 • sporządzanie wystąpień pokontrolnych;
 • udział w opracowywaniu zbiorczych analiz i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli;
 • prowadzenie czynności sprawdzających zgodnie z zapisami art. 61w oraz 61x ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j.  (Dz. U. 2020 poz. 1398, z późn. zm.);
 • monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności w zakresie kontroli.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne;
 • minimum 4 lata pracy zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office (w szczególności Word i Excel);
 • znajomość systemu informacji prawniczej Legalis;
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz konstruowania rekomendacji prawnych mw mowie i piśmie (rzetelność i terminowość);
 • zdolność przyswajania nowych informacji, zdolności interpersonalne, odporność na stres;
 • znajomość zagadnień i obowiązujących przepisów związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym:
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j. (Dz. U. 2020 poz. 1398, z późn. zm.);
 • znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych oraz obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z prawem farmaceutycznym;
 • doświadczenie zawodowe w aptece;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego oraz formułowania wniosków;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ