Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113209

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,

 • Praca na wysokości do 1-3 metrów,

 • Praca przy oświetleniu mieszanym,

 • Praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

Zakres zadań

 • Analizuje, weryfikuje i sporządza projekty dokumentacji w sprawach wniosków o posiadanie broni palnej gazowej, z uwzględnieniem sprawdzeń w dostępnych systemach informatycznych i krajowym rejestrze karnym,
 • Weryfikuje pod względem formalno-prawnym akta osób posiadających broń palną gazową, a w przypadku prowadzonych postępowań karnych wobec tych osób, monitoruje je oraz wnioskuje o podjęcie czynności,
 • Weryfikuje i analizuje akta osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń palną gazową, a w przypadku odwołań od decyzji Komendanta Stołecznego Policji do organu II instancji oraz sporządza wnioski, dotyczące dalszego trybu postępowania,
 • Prowadzi przesłuchania świadków w postępowaniach administracyjnych w sprawach broni palnej gazowej,
 • Przyjmuje wnioski i dokumenty w sprawach dotyczących posiadania broni oraz dopuszczenia do posiadania broni palnej gazowej, sprawdza ich kompletność oraz udziela informacji w przedmiotowym zakresie,
 • Kompletuje i przygotowuje dokumentację spraw ostatecznie zakończonych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 6 miesięcy w obszarze stosowania prawa
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o broni i amunicji oraz aktów wykonawczych,
 • Umiejętności: stosowania prawa; poprawnego formułowania wniosków i opinii; analizy i syntezy informacji; pracy w zespole oraz pod presją czasu; obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność: sporządzania postanowień i decyzji administracyjnych
APLIKUJ TERAZ