Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej/starszy specjalista pracy socjalnej - umowa na zastępstwo (z wykształceniem zgodnie z wymogami ustawy)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/08151
OBOWIĄZKI:
Główne odpowiedzialności: Terminowe, merytoryczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie spraw na podstawie wskazanego zakresu obowiązków. Stosowanie przepisów i wytycznych związanych z przestrzeganiem ochrony danych osobowych. Przestrzeganie regulaminów, zarządzeń, zasad i przepisów BHP, decyzji i poleceń Dyrektora..Charakterystyka pracy: Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, na tej podstawie prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. Rozpoznawanie, diagnozowanie, i analiza potrzeb osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz wyspecjalizowanymi instytucjami i innymi organizacjami i podmiotami w zakresie organizowania pomocy na rzecz klientów zamieszkujących w rejonie działania. Sporządzanie statystyki, sprawozdawczości oraz analiz zgodnie z poleceniem przełożonego. Wprowadzanie danych i bieżące uzupełnianie komputerowej bazy danych klientów na podstawie przeprowadzanych wywiadów środowiskowych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pracownik socjalny
Wykształcenie: pomaturalne/policealne, brak
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne/formalne: 1) na stanowisko starszy specjalista pracy socjalnej: staż pracy min. 5 lat i min. 5 lat doświadczenia zawodowego, wykształcenie wyższe, zgodne z wymogami ustawy o pomocy społecznej, dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny2) na stanowisko specjalista pracy socjalnej: staż pracy min. 3 lata i min. 3 lata doświadczenia zawodowego, wykształcenie wyższe, zgodne z wymogami ustawy o pomocy społecznej, dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny,3) na stanowisko starszy pracownik socjalny: staż pracy min. 5 lat i min. 2 lata doświadczenia zawodowego, wykształcenie średnie policealne, Wymagania dodatkowe: znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów z obszaru pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, znajomość przepisów o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, kodeksu postepowania administracyjnego, pożądane kompetencje: samodzielność, sumienność, umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, odporność na stres, pożądany min. 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku pracownika socjalnego.znajomość języków obcych mile widzianaWymagania pożądane: doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów z obszaru pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, znajomość przepisów o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, kodeksu postepowania administracyjnego, pożądane kompetencje: samodzielność, sumienność, umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, pożądany min. 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku pracownika socjalnego.Główne odpowiedzialności: Terminowe, merytoryczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie spraw na podstawie wskazanego zakresu obowiązków. Stosowanie przepisów i wytycznych związanych z przestrzeganiem ochrony danych osobowych. Przestrzeganie regulaminów, zarządzeń, zasad i przepisów BHP, decyzji i poleceń Dyrektora..Charakterystyka pracy: Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, na tej podstawie prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. Rozpoznawanie, diagnozowanie, i analiza potrzeb osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz wyspecjalizowanymi instytucjami i innymi organizacjami i podmiotami w zakresie organizowania pomocy na rzecz klientów zamieszkujących w rejonie działania. Sporządzanie statystyki, sprawozdawczości oraz analiz zgodnie z poleceniem przełożonego. Wprowadzanie danych i bieżące uzupełnianie komputerowej bazy danych klientów na podstawie przeprowadzanych wywiadów środowiskowych.Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i mogą być przechowywane przez okres 3 miesięcy, począwszy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata na danym stanowisku, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1282 z późn. zm.). Po tym czasie dane osobowe kandydatów do zatrudnienia zostaną usunięte. Administrator Danych informuje, że nie prowadzi bazy potencjalnych kandydatów do zatrudnienia. *Do wynagrodzenia: dodatek stażowy, po 3 miesiacach dodatek motywacyjny, "13-tka", fundusz socjalny.Pełna treść ogłoszenia: https://www.ops-zoliborz.waw.pl/zatrudnienie

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

3 900 - 4 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy