Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84609

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,

 • Praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu

 • Praca na wysokości do 1-3 metrów,

 • Praca przy oświetleniu mieszanym,

 • Wymuszona pozycja ciała,

 • Budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zakłada i prowadzi akta osobowe policjantów,
 • Przygotowuje akta osobowe policjantów do udostępnienia jednostkom resortu spraw wewnętrznych, a także innym upoważnionym podmiotom,
 • Przygotowuje akta osobowe osób zwolnionych ze służby w Policji,
 • Sporządza na podstawie dokumentacji z akt osobowych policjantów, wyciągi oraz przygotowuje kopie, na potrzeby prowadzonych spraw służbowych i postępowań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: o Policji i aktów wykonawczych w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych policjantów, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych w zakresie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Umiejętność: stosowania prawa,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE
APLIKUJ TERAZ