Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72494

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim.
Godziny pracy Urzędu: 7:30 - 15:30
Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Praca w terenie polegająca na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego branżowego na obiektach Komendy Głównej Straży Granicznej i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej: kontakt z firmami zewnętrznymi. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Zakres zadań

 • sprawuje funkcję branżowego inspektora nadzoru robót w przebiegu procesu inwestycyjnego i remontowego
 • przygotowuję dokumentację związaną z realizowanymi zadaniami w zakresie terminowości oraz treści merytorycznej dla zapewnienia sprawnej realizacji zadań remontowo – inwestycyjnych
 • sprawdza i dokonuje oceny projektów technicznych w zakresie posiadanych uprawnień wraz z ich pisemnym opiniowaniem
 • rozlicza zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie posiadanych uprawnień
 • uczestniczy w pracach komisji odbioru robót budowlanych oraz w pracach komisji w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług na roboty branżowe
 • uczestniczy w przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji formalno – prawnej na udzielenie zamówienia publicznego
 • uczestniczy w przeglądach technicznych obiektów będących w trwałym zarządzie Straży Granicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy na budowie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru budowlanego
 • przynależność do izby inżynierów budownictwa – samorządu zawodowego tytułem sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z prawem budowlanym ), posiadanie uprawnień w branży budowlanej do nadzorowania i kierowania robotami,
 • dobra znajomość prawa budowlanego, prawa energetycznego, prawa wodnego, prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, prawa o ochronie zabytków,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programów komputerowych wykorzystywanych na stanowisku pracy (programy kosztorysowe),
 • Znajomość prawa o zamówieniach publicznych
APLIKUJ TERAZ