Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 61151

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych, związana z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz zagrożeniem korupcją

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań

 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniach administracyjnych w trybie odwoławczym i w trybach nadzwyczajnych, w postępowaniach egzekucyjnych w administracji w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym dla przedsięwzięć planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej), w celu realizacji zobowiązań ustawowych
 • ocena prawidłowości postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonych przez organy inne niż RDOŚ, a w uzasadnionych przypadkach przygotowywanie odpowiednich wystąpień mających na celu zainicjowanie postępowania nadzorczego (najczęściej w sprawie stwierdzenia nieważności) względem analizowanych decyzji
 • udzielanie wyjaśnień organom administracji publicznej i innym zainteresowanym podmiotom (w tym posłom i senatorom) w celu zapoznania ich ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz resortu w zakresie interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w tym dla przedsięwzięć planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej
 • przygotowywanie projektów wyjaśnień dla Komisji Europejskiej w celu udzielenia odpowiedzi na zarzuty o naruszenie prawa wspólnotowego lub inne zapytania Komisji Europejskiej
 • przygotowywanie pism procesowych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych w tym dla przedsięwzięć planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, w celu realizacji zobowiązań ustawowych. Reprezentowanie GDOŚ w toczących się przed sądami administracyjnymi postępowaniach
 • realizowanie działań nadzorczych poprzez udział w kontroli w zakresie poprawności przeprowadzanych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska postępowań dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowywanie projektu wystąpienia pokontrolnego i zaleceń pokontrolnych
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi GDOŚ, RDOŚ, resortami w celu udzielenia lub wymiany informacji na temat ocen odziaływania na środowisko

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z obszaru nauk:
- przyrodniczych;
- rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk leśnych;
- ścisłych w dyscyplinie ochrona środowiska;
- technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska;
- prawnych;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego - na poziomie dobrym
 • znajomość prawa materialnego związanego z ocenami oddziaływania na środowisko (ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)
 • znajomość przepisów w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ