Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120314

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-    zagrożenie korupcją, praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:-   budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Dokonuje oceny formalno-prawnej dokumentacji postępowań administracyjnych (drugoinstancyjnych) prowadzonych przez GIOŚ
 • Przygotowuje projekty postanowień GIOŚ w sprawach dotyczących uchybień w procedurze administracyjnej m.in. dotyczących niedotrzymania przez stroną terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia oraz stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania lub zażalenia
 • Udziela odpowiedzi na wnioski, wynikające z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Sporządza odpowiedzi na skargi do WSA na orzeczenia GIOŚ i zapewnia zastępstwo procesowe GIOŚ
 • Prowadzi obsługę formalną w zakresie orzecznictwa administracyjnego, m.in. odsyłanie akt spraw po rozpatrzeniu spraw przez WSA i NSA do WIOŚ, przekazywanie pracownikom GIOŚ kopii wyroków WSA i NSA, opinii i wykładni prawnych oraz występowanie do WSA z wnioskami o sporządzanie uzasadnienia wyroku, odpisu wyroku czy też kserokopii wyroku a także przekazywanie dokumentacji do zakładowego archiwum
 • Rejestruje wpływające sprawy do GIOŚ jako do organu II instancji w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska oraz wydawanych orzeczeń przez GIOŚ i odpowiedzi na skargi do WSA oraz przygotowanie zestawień z zakresu orzecznictwa GIOŚ
 • Wykonuje inne polecenia przełożonego, w tym zastępowanie nieobecnego pracownika sekretariatu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko
 • Umiejętność redagowania pism
 • Znajomość obsługi komputera: środowisko Windows ( Microsoft Word, Excel, Power Point) oraz poruszania się w Internecie
 • Terminowość, rzetelność i dokładność
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania i logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Sumienność, terminowość i umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ