Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119888

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 • praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Analizuje i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i międzynarodowej współpracy policyjnej rozpatrywanych na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy oraz innych instytucji i organizacji, w których pracach uczestniczą przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypracowuje propozycje stanowiska polskiej Policji w tym zakresie
 • W zakresie merytorycznym biura bierze udział w pracach nad przygotowywaniem projektów porozumień zawieranych przez jednostki organizacyjne Policji z partnerami zagranicznymi
 • Biura bierze udział w pracach legislacyjnych policyjnych i międzyresortowych zespołów do wypracowania rozwiązań prawnych w zakresie międzynarodowej współpracy służb ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • Uczestniczy w negocjacjach z partnerami krajowymi i zagranicznymi dotyczących opracowania projektów umów oraz porozumień międzynarodowych o współpracy policyjnej w wymiarze bilateralnym w zakresie merytorycznym biura
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów aktów prawnych powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych aktów prawnych Komendanta Głównego Policji dotyczących wykonywania międzynarodowej współpracy Policji oraz aktywności Policji na forum międzynarodowym
 • Opracowuje opinie i projekty aktów prawnych oraz innych niezbędnych dokumentów na potrzeby komórek organizacyjnych BMWP KGP, w zakresie ich właściwości rzeczowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat na stanowisku związanym z obsługą prawną
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Obsługa komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka francuskiego, rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ