Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119636

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywaniu zadań: • praca samodzilena biurowo - administracjyna, 

 • praca w siedzibie urzędu,


miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniu biurowym,

 • praca w godzinach 8:15 - 16:15,

 • stanowisko pracy specjalisty zlokalizowane jest na I piętrze budynku,

 • dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,

 • budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - wyposażony jest w windę, sanitariaty na parterze i poddaszu budynku dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,

 • obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner).

Zakres zadań

 • koordynuje działania komórek/jednostek organizacyjnych SG w zakresie zbierania, przetwarzania, sporządzania rozliczeń wydatków kwalifikowanych, informacji finansowych (plany finansowe, sprawozdania, raporty) celem opracowania planów, sporządzania raportów zbiorczych dla instytucji nadrzędnych, bieżącego monitorowania, prowadzenia zestawień/analiz o środkach zagranicznych,
 • sporządza, aktualizuje wieloletnie plany, zestawienia, zawierające informacje o danym mechanizmie (instrumencie) finansowym (harmonogram realizacji, decyzje o zapewnieniu finansowania, rezerwy celowe, wydatki zrealizowane) w celu bieżącej oceny (analizy) środków planowanych, pozyskanych, zakontraktowanych, wydatkowanych, ewentualnych zagrożeń realizacji. Weryfikuje zgodność źródłowej dokumentacji księgowej z kryteriami kwalifikowalności wydatków,
 • uczestniczy w sporządzaniu wniosków dotyczące decyzji Ministra Finansów o zapewnienie finansowania przedsięwzięcia/rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na prefinansowanie/współfinansowanie środków zagranicznych, celem zabezpieczenia płynności finansowej projektów finansowych ze środków zagranicznych,
 • opracowuje zlecenia i wytyczne wynikające z przepisów dot. gospodarki finansowej w zakresie obsługi środków zagranicznych celem właściwego definiowania środków kwalifikowanych, terminowego, zgodnego z wymogami darczyńcy wykorzystania środków,
 • sporządza informacje, wyjaśnienia wymagane przez organy kontrolne, audytowe, misje monitorujące ( np. Komisji Europejskiej, Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej, służby audytowe/kontrolne, itp.) celem wywiązania się z zadań zleconych przez instytucje audytujące/kontrolujące zgodnie z wytycznymi projektowymi,,
 • opiniuje wnioski o zmianę planu wydatków budżetowych (również w ujęciu zadaniowym) jednostek organizacyjnych SG realizujących projekty finansowane z udziałem środków zagranicznych celem zabezpieczenia płynności finansowej projektów, osiągnięcia rezultatów zgodnie z kryteriami kwalifikowalności działania,
 • udziela informacji, interpretacji przepisów, wytycznych celem prawidłowej i spójnej realizacji działań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów z zakresu gospodarki finansami publicznymi
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (MS Office) i urządzeń peryferyjnych
 • Znajomość funkcjonowania UE
 • Komunikatywność, asertywność
 • Działanie w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języków obcych - język angielski poziom komunikatywny
APLIKUJ TERAZ