Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119625

Warunki pracy

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowuje Specyfikację Warunków Zamówienia w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi WIOŚ, oraz przygotowuje całą dokumentację przetargową w celu zapewnienia zgodnego z procedurami przebiegu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Przygotowuje projekty umów i aneksów, konsultuje je z Radcą Prawnym i Głównym Księgowym w celu przedstawienia ich do akceptacji.
 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych w celu zapewnienia zgodnego z proceduramiprzebiegu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz sporządza dokumentację postępowania o zamówienie publiczne.
 • Przygotowuje sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
 • Przygotowuje ogłoszenia o zamówieniach publicznych i publikuje je w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
 • Prowadzi rejestr wpłat i zwrotów wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym przekazuje informacje do Wydziału Budżetu i Finansów o realizacji zwrotu zabezpieczeń we właściwych terminach w celu poprawnego wykonania umowy przetargowej.
 • Terminowo umieszcza informacje o zamówieniach publicznych na stronach internetowych.
 • Prowadzi centralny rejestr umów zawieranych w WIOŚ w celu kontroli ich terminowej realizacji i przekazuje informacje do Wydziału Budżetu i Finansów WIOŚ, który nalicza kary umowne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z przygotowywaniem i udzielaniem zamówień publicznych
 • Odbyte szkolenia z zakresu zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy.
 • Znajomość prawa unijnego w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 • Podstawowa znajomość prawa kodeksu cywilnego.
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania myśli i ich poprawnego wyrażania na piśmie w poprawnej polszczyźnie.
 • Dokładność, staranność, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
 • Zdolność logicznego i analitycznego myślenia oraz kojarzenia faktów.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programu Word, Excel, internetu, poczty elektronicznej, urządzeń biurowych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ