Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116051

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- zagrożenie korupcją


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Analizuje merytorycznie projekty rozkładu jazdy pociągów, w tym rozkłady roczne, ich aktualizacje oraz rozkłady zamknięciowe, następnie zgłasza do nich propozycje uzupełnienia lub zmian, uzgadnia te projekty w zakresie przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych organizowanych przez ministra ds. transportu.
 • Nadzoruje realizację umów o świadczenie usług publicznych przez przewoźników kolejowych m.in. w zakresie finansowym i standardów jakościowych usług przewozowych.
 • Analizuje merytorycznie, w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, comiesięczne sprawozdania z wykonania zadań określonych umowami o świadczenie usług publicznych, w tym z osiąganej przez przewoźników punktualności oraz określa wysokość kar umownych i wnioskuje o ich nałożenie na przewoźnika kolejowego, z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych usług przewozowych wykonywanych na podstawie umowy.
 • Bierze udział w przeprowadzeniu oceny wpływu przyznania przewoźnikom pasażerskim otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej, na stabilność ekonomiczną usług przewozowych, wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych, zawieranych przez Ministra z przewoźnikami, jak również przygotowuje dla Prezesa UTK analizy.
 • Sporządza opinie, stanowiska, analizuje sytuację na rynku przewozów pasażerskich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub podmiotach z obszaru funkcjonowania transportu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość podstawowych uregulowań prawnych z dziedziny transportu kolejowego (ustawy: o publicznym transporcie zbiorowym, prawo przewozowe, o transporcie kolejowym)
 • Znajomość problematyki dotyczącej funkcjonowania transportu kolejowego
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ