Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115907

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.      Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.


2.      Nietypowe godziny pracy /dyżury.


3.      Zagrożenie korupcją.


4.      Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Prowadzi całodobowy monitoring bieżącej sytuacji międzynarodowej pod kątem sytuacji kryzysowych i zdarzeń szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji polskiej polityki zagranicznej.
 • Zapewnia prawidłowy przepływ informacji krytycznej pomiędzy placówkami i centralą.
 • Weryfikuje w kontakcie z placówkami zagranicznymi i na podstawie dostępnych źródeł oraz dokonuje wstępnej selekcji informacji krytycznej.
 • Uczestniczy w działalności informacyjnej prowadzonej przez MSZ i placówki zagraniczne w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej.
 • Wykonuje działania na rzecz Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 • Udziela, poza godzinami pracy urzędu i w dni wolne od pracy, podstawowych informacji dotyczących organizacji i zasad działania MSZ oraz placówek zagranicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Zgoda na poddanie się badaniom sprawdzającym odpowiedni stan zdrowia psychicznego i fizycznego pozwalający na pracę w trudnych warunkach i systemie zmianowym.
 • Znajomość jednego z języków UE lub innego języka obcego na poziomie C1.
 • Znajomość aktów prawnych związanych z zarządzaniem kryzysowym.
 • Wiedza: specjalistyczna w zakresie zarządzania kryzysowego, o współczesnym świecie i krajach.
 • Znajomość: struktury i zasad funkcjonowania administracji rządowej oraz podziału kompetencji pomiędzy ministerstwami i urzędami centralnymi, zasad funkcjonowania administracji publicznej.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, analitycznego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość aktów prawnych związanych z zarządzaniem kryzysowym na poziomie państwa i resortu, w tym procedur reagowania kryzysowego w sytuacjach o charakterze humanitarnym, dotyczących bezpieczeństwa obywateli RP i polskich placówek za granicą, zdarzeń istotnych dla interesów i wizerunku Polski w świecie oraz znajomość zasad funkcjonowania MSZ w sytuacjach kryzysowych o charakterze konsularnym.
APLIKUJ TERAZ