Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113039

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy komputerze,


- zagrożenie korupcją,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Rozpatruje odwołania od decyzji WIOŚ w zakresie wymierzania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz przygotowuje projekty decyzji w tym zakresie, a także sporządza projekty odpowiedzi na złożone skargi na decyzji GIOŚ.
 • Rozpatruje odwołania od decyzji marszałków województw w zakresie opłaty produktowej za niezapewnienie odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych przez wprowadzającego produkty w opakowaniach oraz przygotowuje projekty decyzji w tym zakresie
 • Prowadzi bieżącą analizę danych zawartych w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
 • Rozpatruje skargi i interwencje dot. działalności kontrolnej Inspekcji w zakresie przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • Współpracuje z marszałkiem województw w zakresie wymiany informacji dot. danych zawartych w BDO
 • Opracowuje analizy i zbiorcze zestawienia oraz raporty dot. zagadnień związanych z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego z zakresu ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i ustawy o odpadach
 • Znajomość KPA
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętności współpracy
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint), oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu EZD
 • Znajomość systemów prawnych LEX, Legalis
APLIKUJ TERAZ