Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 105530

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie korupcją.


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


 

Zakres zadań

 • Uczestniczy w prowadzeniu kontroli projektów w celu weryfikacji rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu. Opracowuje informacje pokontrolne z przeprowadzonych kontroli. Analizuje zastrzeżenia zgłaszane do ustaleń z kontroli przez jednostki kontrolowane. Monitoruje wykonanie zaleceń pokontrolnych. Gromadzi i przechowuje wszelką dokumentację związaną z realizacją kontroli. Zadanie wiąże się z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz – np. jako członek Zespołu kontrolującego.
 • Przekazuje do Instytucji Zarządzającej PO WER informacje o ujawnionych nieprawidłowościach zgodnie z systemem raportowania o nieprawidłowościach w celu zachowania zgodności realizowanych działań z prawem wspólnotowym i krajowym.
 • Bierze udział w nadzorowaniu kontroli zewnętrznych prowadzonych w IP MEiN (w ramach PO WER) w celu weryfikacji prawidłowości realizacji kontroli z umową oraz weryfikacji przygotowanych Informacji pokontrolnych z prawem wspólnotowym, krajowym, procedurami oraz wytycznymi dotyczącymi kontroli.
 • Przygotowuje zestawienia i analizy w zakresie prowadzonych kontroli.
 • Przygotowuje decyzje o zwrocie środków.
 • Przygotowuje dokumenty i materiały w ramach współpracy z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej PO WER, KE oraz innych uprawnionych podmiotów w zakresie kontroli działań z obszaru edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Gromadzi, przechowuje i archiwizuje wszelką dokumentację związaną z wykonywanymi zadaniami w ramach PO WER.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie kontroli
 • znajomość przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, procedur, wytycznych dotyczących zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE w ramach PO WER 2014-2020
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, nadzwyczajnych trybów postępowania (wznowienia, nieważności decyzji i uchylenia oraz zmiany decyzji) oraz załatwiania skarg i wniosków
 • samodzielność i inicjatywa
 • odporność na stres
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • rzetelność
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie funduszy unijnych lub zamówień publicznych lub audytu lub kontroli
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
APLIKUJ TERAZ