Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90551

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa;


obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;


krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe i częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, posiedzenie Komitetu Rynków Finansowych OECD (CMF; dwa razy do roku); Zespół Roboczy ds. Liberalizacji Kodeksów OECD (ATFC; dwa razy do roku); FSC Rady UE (udział w zależności od decyzji dyrektora; FSC odbywa się 10 - 1 razy do roku); Konferencja EUROFI (1– 2 razy do roku).

Zakres zadań

 • Prowadzi prace oraz współpracuje z innymi wydziałami oraz departamentami w zakresie projektów regulacji prawnych UE oraz innych dokumentów, w tym opracowuje stanowiska strony polskiej oraz projektów stanowisk i materiałów, dotyczących polityki w obszarze usług finansowych, w szczególności w obszarze „zrównoważonego finansowania” (Sustainable finance), w ramach prac prowadzonych na forum UE dotyczących rynku finansowego w zakresie właściwości stanowiska. Prowadzi prace oraz współpracuje z innymi wydziałami oraz departamentami w zakresie sporządzania wkładów do instrukcji dla Przedstawicieli Polski na posiedzenia organów, komitetów i grup roboczych UE.
 • Prowadzi prace związane z udziałem przedstawiciela ministra w Komitecie Usług Finansowych (FSC) Rady UE, Komitecie Ekonomiczno–Finansowym (EFC) oraz Radzie do spraw ekonomicznych i finansowych (ECOFIN): opracowuje instrukcje i materiały na posiedzenia Komitetu; analizuje zgłoszone do dyskusji dokumenty i raporty; uzgadnia i opracowuje opinie i stanowiska strony polskiej, we współpracy z wewnętrznymi komórkami departamentu oraz Narodowym Bankiem Polskim (NBP) i Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), i innymi instytucjami zewnętrznymi.
 • Prowadzi prace oraz współpracuje z innymi wydziałami oraz departamentami w zakresie usług finansowych w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w OECD i WTO, w tym: prowadzi sprawy i uczestniczy w pracach Komitetu Rynków Finansowych (CMF) OECD i jego agend; współpracuje z NBP i UKNF w kwestiach, dotyczących prac CMF; analizuje dokumenty, uzgadniania i przedstawia finalne wersje stanowisk i dokumentów; opracowuje instrukcje i uczestniczy w posiedzeniach.
 • Sporządza i analizuje „Karty realizacji zadań operacyjnych" zawartej w „Planie operacyjnego funkcjonowania działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"- w częściach dotyczących przygotowania sprawnego funkcjonowania dwóch działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra Finansów instytucji finansowych oraz finansów publicznych.
 • Analizuje i opiniuje materiały, uczestniczy w procesach negocjacyjnych, uzgadniania z zainteresowanymi stronami oraz opracowuje stanowiska i opinie na temat projektów umów dwustronnych i wielostronnych, porozumień i konwencji międzynarodowych w zakresie właściwości departamentu i stanowiska; współpracuje w zakresie właściwości departamentu z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, w pracach unijnego komitetu TPCSI (Handel: Usługi i Inwestycje) oraz w zakresie zadań, dotyczących 3 członkostwa Polski w WTO; w tym w zakresie opracowania ofert na usługi finansowe strony polskiej, które są częścią umów o współpracy pomiędzy UE i innymi podmiotami prawa międzynarodowego oraz GATS.
 • Współpracuje w sprawach znajdujących się we właściwości stanowiska z UKNF, NBP, BFG, Ministerstwem Rozwoju i Technologii i innymi instytucjami oraz Związkiem Banków Polskich i innymi stowarzyszeniami podmiotów rynkowych w zakresie uzgadniania wspólnych stanowisk strony polskiej na temat dokumentów pozalegislacyjnych – raportów, materiałów, analiz przekrojowych i przeglądów, dotyczących rynku finansowego (wydawanych przez instytucje polskie i zagraniczne).
 • Koordynuje prace w departamencie, związane z opracowywaniem zbiorczych odpowiedzi i opinii w kwestiach innych niż wymienione w pkt 1-5 oraz związanych z przygotowaniem wymaganych tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań, raportów i informacji, w tym monitoruje prace legislacyjne, wdrożenia aktów prawnych UE do krajowego porządku prawnego i innych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze instytucji finansowych lub współpracy z UE lub administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i opracowywanie tekstów w zakresie właściwości departamentu
 • Znajomość zasad funkcjonowania Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych
 • Znajomość procedur legislacyjnych
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej
 • Wedza z zakresu funkcjonowania rynku finansowego
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania, ustnych i pisemnych wypowiedzi
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu krajowych i unijnych regulacji prawnych dotyczących rynku finansowego
APLIKUJ TERAZ