Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87179

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez polowę dobowego wymiaru czasu pracy,

 • praca przy oświetleniu mieszanym,

 • stres,

 • zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi,

 • budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach skarg i wniosków, sporządza sprawozdania z przeprowadzonych postępowań i opracowuje projekty odpowiedzi,
 • Przygotowuje do przekazania zgodnie z właściwością do jednostek i komórek organizacyjnych Policji, dokumenty dotyczące skarg i wniosków,
 • Przeprowadza kontrole dot. problematyki skargowej,
 • Monitoruje tryb i sposób rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz ocenia pod względem merytorycznym i formalnym sprawozdania, a także zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg w sprawach zrealizowanych we własnym zakresie przez komórki i jednostki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji oraz jednostki organizacyjne Policji działającej na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji,
 • Opracowuje sprawozdania i analizy dotyczące problematyki skargowej, wynikające z odrębnych przepisów oraz dyspozycji uprawnionych podmiotów,
 • Przyjmuje interesantów zgłaszających się do Komendy Stołecznej Policji w sprawach skarg i wniosków, udziela im niezbędnych informacji, sporządza protokoły przyjęcia ustnych skarg i wniosków,
 • Prowadzi rejestr skarg i wniosków w wydziale,
 • Przygotowuje i kompletuje dokumentację spraw ostatecznie zakończonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku obszarze prawa administracyjnego
 • Dobra znajomość ustaw: o Policji, Kodeks postępowania administracyjnego (w zakresie działu I "Przepisy ogólne" i działu VIII "Skargi i wnioski", o kontroli w administracji rządowej, a także rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
 • Umiejętności: stosowania prawa w praktyce, pracy zespołowej, analizy, syntezy i oceny informacji, formułowania wniosków i zaleceń, argumentowania, obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE,
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończony kurs dotyczący kontroli i audytu w administracji publicznej,
APLIKUJ TERAZ