Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87152

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     praca przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·         budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Planuje oraz przeprowadza zakupy sprzętu oraz oprogramowania (w tym oprogramowania dedykowanego) dla GIOŚ ;
 • Przygotowuje Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówień prowadzonych przez wydział oraz bierze udział w postępowaniach zakupowych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne
 • Bierze udział w opracowywaniu Planu Zamówień Publicznych oraz Planu Finansowego na potrzeby DINF oraz prowadzi ewidencję w zakresie realizacji zamówień w odniesieniu do Planu Finansowego oraz Planu Zamówień Publicznych na potrzeby DINF
 • Realizuje zadania z zakresu obsługi dokumentów finansowych
 • Prowadzi ewidencje umów zawieranych przez DINF w tym ewidencję umów i certyfikatów licencyjnych dla pozyskiwanego i wykorzystywanego oprogramowania
 • Bierze udział w projektach w GIOŚ w części informatycznej w celu usprawnienia istniejących i budowy nowych systemów informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowywania i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz obsługi dokumentów finansowych;
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • znajomość regulacji prawnych: ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych i akty wykonawcze, kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego, Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych,
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie przygotowywanie umów, bezpieczeństwa danych osobowych, zamówień publicznych w informatyce;
APLIKUJ TERAZ