Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84575

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.       Praca w terenie.


2.       Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


3.       Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


4.       Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Przygotowuje materiały graficzne oraz audiowizualne, w szczególności przeznaczone do publikacji w portalu internetowym MSZ, portalach społecznościowych i promocyjnych oraz wynikające z bieżących potrzeb MSZ
 • Planuje, organizuje, koordynuje przygotowanie oprawy graficznej, wideo i fotograficznej wydarzeń z udziałem Kierownictwa MSZ
 • Współpracuje przy wykonywaniu zadań realizowanych przez Biuro i zewnętrznych partnerów, a w razie potrzeby samodzielnie realizuje zadania z zakresu oprawy fotograficznej, graficznej i wideo
 • Archiwizuje materiały graficzne i audiowizualne oraz udostępnia je komórkom organizacyjnym MSZ, placówkom zagranicznym, partnerom zewnętrznym, zgodnie z właściwością stanowiska
 • Towarzyszy członkom Kierownictwa MSZ w wyjazdach służbowych, wymagających zapewnienia oprawy fotograficznej i audiowizualnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Powyżej 1 roku pracy na stanowisku odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację oraz koordynację projektów graficznych i wideo
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne: znajomość zagadnień z dziedziny fotografii, grafiki, wideo i designu, wiedza z zakresu IT, nowych mediów, PR i komunikacji społecznej, umiejętność opracowywania infografik, realizacji i montażu materiałów wideo, znajomość oprogramowania z pakietu Adobe CC (Photoshop, Illustrator) oraz z obsługi systemów CMS
 • Umiejętność: współpracy, komunikacji
 • Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa, kreatywność
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: kurs fotograficzny i/lub szkolenie z zakresu edycji materiałów wideo (np. Final Cut, Adobe Premiere, Avid) i/lub szkolenie z oprogramowania z pakietu Adobe CC (Photoshop, Illustrator) i/lub z obsługi systemów CMS
 • Znajomość innego niż angielski języka obcego na poziomie B1
 • Znajomość ustawy – Prawo prasowe
 • Umiejętność tworzenia multimediów (filmów, fotokastów)
 • Znajomość oprogramowania do edycji materiałów wideo (np. Final Cut, Adobe Premiere, Avid)
 • Znajomość różnych metodyk zarządzania projektami
 • Wiedza w zakresie dostępności serwisów internetowych
APLIKUJ TERAZ