Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83125

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca w siedzibie urzędu, sporadyczne wyjazdy w teren,


-        większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,


-        podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy
z oprogramowaniem,


-        praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-        praca biurowa (obsługa narzędzi biurowych takich jak komputer, drukarki, kserokopiarki, fax, etc.),


-        czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty aktów administracyjnych (decyzji i postanowień) w sprawach z zakresu ochrony dróg; rozpatruje projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przyległych do pasa drogowego drogi krajowej
 • Rozpatruje wnioski w sprawie dostępności do drogi przyległych nieruchomości w przypadku budowy lub przebudowy drogi (realizacji inwestycji drogowej)
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wniesione na decyzje i postanowienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na skargi powszechne oraz wystąpienia posłów i senatorów
 • Opracowuje projekty decyzji i postanowień, w których oddział wydał akt administracyjny w jednym z trybów nadzwyczajnych postępowania administracyjnego
 • Opiniuje projekty ustaw bądź przygotowuje lub opiniuje projekty rozporządzeń i zarządzeń dotyczących przedmiotu działania Wydziału, bierze udział w pracach legislacyjnych w uzgodnieniach wewnętrznych, międzyresortowych i w komisjach sejmowych
 • Sporządza projekty skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego na niekorzystne dla organu wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 • Udziela pomocy merytorycznej lub prawnej pracownikom oddziałów GDDKiA w związku z prowadzeniem przez nich postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami zajętymi pod pasy drogowe dróg krajowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze samodzielnego sporządzania projektów decyzji, postanowień oraz odpowiedzi do organów odwoławczych w sprawach z zakresu drogownictwa
 • prawo jazdy kat. B
 • praktyczna, bardzo dobra znajomość KPA
 • znajomość zagadnień z zakresu warunków technicznych dotyczących dróg publicznych, bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem
 • znajomość zagadnień z zakresu planowania przestrzennego dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i decyzji o warunkach zabudowy
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa budowlanego
 • umiejętność korzystania z bazy orzeczeń sądów administracyjnych zgromadzonych na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • dobra znajomość MS Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność korzystania z programu LEX
 • umiejętność korzystania z bazy aktów prawnych, zgromadzonych na stronie Sejmu RP, Geoportalu
APLIKUJ TERAZ