Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78939

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych
podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie
praca w siedzibie urzędu,
praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności
wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
praca w pokoju wieloosobowym
pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych
praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty odpowiedzi na skargi i wnioski oraz petycje na podstawie stanowisk/wyjaśnień przekazanych przez właściwe komórki organizacyjne Centrali oraz Oddziały GDDKiA, a następnie przedkłada je do podpisu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na pisma ministra właściwego ds. transportu w sprawie przekazywanych skarg, wniosków i petycji, na podstawie stanowisk lub wyjaśnień przekazanych przez właściwe komórki organizacyjne Centrali oraz Oddziały GDDKiA,
 • Przekazuje skargi i wnioski oraz petycje zgodnie z kompetencjami i właściwością do właściwych organów lub komórek organizacyjnych Centrali i Oddziałów GDDKiA,
 • przygotowuje projekty odpowiedzi dla kontroli zewnętrznych, w tym wyjaśnień w toku kontroli, a także zastrzeżeń do dokumentów pokontrolnych oraz odpowiedzi na zalecenia i wnioski pokontrolne, przygotowuje projekty odpowiedzi do organów państwowych w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami dotyczącymi działalności GDDKiA, opracowuje informacje zbiorcze z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzanych w GDDKiA oraz analizuje wyniki kontroli na potrzeby kontroli zarządczej,
 • Przyjmuje i ewidencjonuje skargi i wnioski składane w trybie przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Przyjmuje Skarżących lub Wnioskujących w ramach dyżurów, a także obsługuje telefonicznie interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz petycji,
 • Monitoruje terminowość rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski lub inne sygnały obywatelskie
 • Znajomość: Kpa, ustawy o petycjach, ustawy o drogach publicznych i aktów wykonawczych do ustawy,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość następujących obszarów wiedzy: ustawy Prawo zamówień publicznych; ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli; ustawy o kontroli w administracji rządowej,
APLIKUJ TERAZ