Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77355

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości; w budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm); w budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • prowadzi międzynarodową współpracę Ministerstwa w zakresie sieci EPSZ ( w tym: koordynuje udział polskich PSZ w kreowaniu wspólnotowej polityki zatrudnienia dotyczącej działania PSZ), a także wspiera sieć EURES w regionach przygranicznych oraz koordynuje realizację ukierunkowanych programów mobilności w zatrudnieniu,
 • prowadzi serwis internetowy w zakresie merytorycznej obsługi krajowej strony internetowej PSZ w zakresie sieci EPSZ,
 • zarządza projektami w zakresie: koordynacji przygotowania rocznych krajowych planów działań sieci EURES, sprawozdań z ich realizacji, a także ewaluacji i oceny działań EURES w kraju,
 • przygotowuje materiał informacyjny i publikacje dotyczące warunków życia i pracy w Polsce, w tym przeznaczone do publikacji na unijnym portalu EURES,
 • udziela, zawiesza bądź wycofuje desygnację w zakresie opracowania systemu dopuszczania podmiotów krajowych do uczestnictwa w sieci EURES oraz prowadzi obsługę procesu udzielania i pozbawiania akredytacji do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES,
 • bierze udział w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej w zakresie podejmowania działań sieci EURES,
 • organizuje szkolenia dla pracowników PSZ, OHP i podmiotów akredytowanych, w szczególności dla kadry EURES.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego przy realizacji zadań związanych z problematyką rynku pracy lub w zakresie problematyki dotyczącej współpracy z Unią Europejską.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość unijnych przepisów z zakresu sieci EURES oraz Europejskiej Sieci Publicznych Służb Zatrudnienia
 • znajomość ogólnych zagadnień dotyczących funkcjonowania UE
 • znajomość przepisów z zakresu promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, w tym znajomość usług rynku pracy oraz zakresu działalności OHP i agencji zatrudnienia,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość unijnego procesu decyzyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja
 • myślenie analityczne,
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ