Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73789

Warunki pracy


 • Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na VII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich

 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • stanowisko zagrożone korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • praca pod presją czasu

Zakres zadań

 • wykonuje zadania związane z wdrażaniem do realizacji i monitorowaniem programów strategicznych znajdujących się w kompetencji wydziału
 • współuczestniczy w przygotowaniu rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie funkcjonowania onkologii, w tym związanych z opracowaniem i aktualizacją dokumentacji dotyczącej rozwiązań prawnych i organizacyjnych w onkologii
 • współuczestniczy w przeprowadzaniu procedur konkursowych związanych z wyłanianiem realizatorów, przygotowuje projekty umów i ewentualne aneksy do umów na realizację programów strategicznych, znajdujących się w kompetencji wydziału
 • bierze udział w pracach grup roboczych, zespołów, bierze udział w konferencjach i seminariach dotyczących realizowanych zadań z zakresu onkologii
 • monitoruje zaangażowanie środków publicznych, przygotowuje materiały do projektu ustawy budżetowej oraz prowadzi analizy ekonomiczne z zakresu realizacji programów strategicznych znajdujących się w kompetencji wydziału
 • bierze udział w rozpatrywaniu skarg i wniosków oraz przygotowuje odpowiedzi na interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także petycje zgłaszane przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne pisma w zakresie zadań wydziału
 • realizuje zadania we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia, odpowiedzialnymi merytorycznie za obszar zdrowia związany z onkologią oraz w podmiotami zewnętrznymi
 • bierze udział w realizacji zadań związanych z opracowywaniem informacji, analiz i sprawozdań o realizowanych zadaniach dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Najwyższej Izby Kontroli oraz zadań związanych z analizą stopnia realizacji programów strategicznych znajdujących się w kompetencji wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Znajomość ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej
 • Znajomość uchwały nr 10 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony zdrowia
 • Wiedza z zakresu zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność gromadzenia i analizy danych
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Odporność na stres
 • Rzetelność
APLIKUJ TERAZ