Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72567

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, stres, zagorzenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi, zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, zagrożenie poparzeniem, zagrożenie pożarowe i wybuchowe, zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Analizuje wnioski o udostępnienie informacji publicznej i dokonuje ich oceny formalnej oraz sporządza projekty odpowiedzi na podstawie posiadanych informacji lub po uzyskaniu informacji przekazanych przez właściwe komórki merytoryczne Komendy Stołecznej Policji w zakresie problematyki zawartej we wniosku,
 • Opracowuje i aktualizuje dokumentację w ramach funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji i jednostkach organizacyjnych Policji w oparciu o przekazane informacje oraz monitoruje realizację procedur,
 • Prowadzi obsługę Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji w zakresie aktualizacji i funkcjonalności,
 • Sporządza zbiorczą dokumentację sprawozdawczą o stanie kontroli zarządczej na podstawie dokumentów przekazanych przez właściwe komórki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji i jednostkach organizacyjnych Policji,
 • Opracowuje materiały oraz przygotowuje prezentacje multimedialne na odprawy i spotkania służbowe oraz przedsięwzięcia okolicznościowe z udziałem Kierownictwa Komendy Stołecznej Policji na podstawie danych przekazanych przez właściwe komórki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji i jednostki organizacyjne Policji ,
 • Sporządza protokoły i sprawozdania z odpraw służbowych przeprowadzanych przez Kierownictwo Komendy Stołecznej Policji,
 • Sporządza zbiorcze sprawozdania z działalności Komendanta Stołecznego Policji oraz informacje na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla właściwych organów na podstawie danych przekazanych z komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji i jednostek organizacyjnych Policji ,także w formie multimedialnej,
 • Kompletuje i przygotowuje dokumentację spraw ostatecznie zakończonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • dobra znajomość ustaw: o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych w zakresie dotyczącym kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • umiejętności: stosowania prawa, analizy i syntezy informacji, formułowania wniosków, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • komuniktywność.
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ