Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72118

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu,


- stres związany z wykonywanymi obowiązkami,


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka),


- stanowisko zlokalizowane jest na parterze urzędu,


- konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami (budynek 2 piętrowy),


- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,


- brak podjazdów i wind w budynku,


- pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób z  


  niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Kontroluje oraz weryfikuje pod względem formalno-prawnym dokumenty składane przez podmioty uprawnione, w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych dla Archiwum w celu efektywnego i sprawnego udzielania zamówień publicznych.
 • W ramach prac Komisji przetargowej sporządza dokumentację w oparciu o dane przekazane przez osoby wnioskujące o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyjaśnień, a także modyfikuje dokumenty przetargowe, przygotowuje projekty umów zawieranych z Wykonawcami w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Uczestniczy w pracach Komisji przetargowej, w celu zabezpieczenia i zapewnienia poprawności procedury zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych oraz nadzoruje przebieg przydzielonych procedur ze szczególnym uwzględnieniem wiążących terminów, w tym również przekazuje informacje Wykonawcom.
 • Prowadzi rejestr zamówień; potwierdza wnioski wydatkowania środków finansowych poniżej i powyżej 30 000 euro, prowadzi sprawozdawczość w zakresie zamówień publicznych.
 • Udziela wsparcia merytorycznego z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów i procedur pracownikom innych komórek organizacyjnych.
 • Przedkłada niezbędną dokumentację wewnętrznym i zewnętrznym uprawnionym podmiotom kontroli, opracowuje wyjaśnienia oraz udziela wymaganych informacji.
 • Archiwizuje wytworzoną dokumentację przetargową przez okres wymagany procedurami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w bezpośredniej realizacji postępowań przetargowych po stronie Zamawiającego
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość komunikacji
APLIKUJ TERAZ