Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 50709

Warunki pracy

–Praca administracyjno – biurowa.
–Praca przy komputerze.
–Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
–Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie pod względem metodologiczno-organizacyjnym procesu badawczego dotyczącego pozyskiwania informacji o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych oraz współpracowanie przy wypełnianiu międzynarodowych kwestionariuszy m.in. kwestionariusza OECD/Eurostat dotyczącego zagadnień wodnościekowych w celu poprawy zakresu i jakości pozyskiwanej informacji oraz spełnienia wymagań odbiorców danych.
 • Uczestniczenie w dostarczaniu informacji statystycznych niezbędnych do oceny zróżnicowania regionalnego poziomu i dynamiki rozwoju dotyczących np. ludności korzystającej z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, na poszczególnych poziomach klasyfikacji NUTS w celu spełnienia wymagań odbiorców danych.
 • Uczestniczenie w opracowaniach informacji statystycznej dotyczącej gospodarki wodnościekowej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zgodnej z układem hydrograficznym wynikającym z wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej w celu spełnienia wymagań odbiorców danych.
 • Uczestniczenie w pracach umożliwiających pozyskiwanie informacji statystycznej dotyczącej np. stanu wód, zagadnień związanych z oczyszczaniem ścieków dla aglomeracji w celu poprawy oferty informacyjnej oraz poprawy możliwości analitycznych.
 • Prowadzenie współpracy dotyczącej pozyskiwania informacji z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z rejestrów administracyjnych oraz rozpoznawanie możliwości i rozwijanie dostępnych zasobów informacji o zorientowane przestrzennie dane z zakresu gospodarki wodnościekowej/zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w celu poprawy oferty informacyjnej oraz poprawy możliwości analitycznych.
 • Opracowywanie informacji do roczników, publikacji branżowych, dokumentów horyzontalnych jak i dla potrzeb organizacji międzynarodowych, współpracowanie z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w celu zapewnienia właściwego poziomu monitorowania zadań z zakresu zaopatrzenia ludności w wodę i odbiór ścieków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Wiedza z zakresu ochrony środowiska
 • Wiedza z zakresu infrastruktury wodnokanalizacyjnej
 • Znajomość ustawy Prawo wodne, ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków
 • Znajomość prawodawstwa dot. środowiska, gospodarki wodnościekowej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata w prowadzeniu analiz i obserwacji zachodzących zjawisk
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość zasad prowadzenia badań statystycznych i oceny wyników tych badań
APLIKUJ TERAZ