Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 50752

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
•proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 025,57 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,1
•dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
•trzynaste wynagrodzenie – dotyczy służby cywilnej
•łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00), telepracę, skrócenie wymiaru czasu pracy, pokój do pracy z dzieckiem
•kulturę organizacyjną skierowaną na potrzeby innych (działania CSR)
•rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, z ekspertami, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka obcego i studiów
•pakiet socjalny, w tym: platformę My Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych, salę ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownię, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
•praca przy komputerze
•opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w I lub II instancji, w tym przygotowanie projektów decyzji, postanowień i zażaleń w postępowaniu administracyjnym i w sprawach odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych
 • przygotowanie projektów dokumentów w sprawach pozbawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz zatarcia orzeczonych kar dyscyplinarnych
 • przygotowywanie i zorganizowanie postępowań wyjaśniających w sprawach odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, uczestniczenie w posiedzeniach zespołów Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz współpraca z przewodniczącym Komisji w zakresie powołania lub odwołania obrońcy z urzędu
 • monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa w zakresie spraw należących do właściwości Wydziału, w szczególności analiza aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny, analiza planowanych zmian prawnych, tworzenie bazy wiedzy w zakresie stanu prawnego, orzecznictwa i wyjaśnień
 • prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego, w tym opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki nieruchomościami lub orzecznictwa administracyjnego.
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie orzecznictwa administracyjnego
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zawodu rzeczoznawcy majątkowego
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ