Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 50777

Warunki pracy

- praca przy komputerze,
- w budynku znajdującym się w centrum miasta, nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
Pracownikom oferujemy: trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, refundacje nauki języków obcych i studiów podyplomowych, dofinansowanie do karty Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, ruchomy czas pracy.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie w resorcie spraw wewnętrznych i administracji oraz wewnętrznymi przepisami UdSC.
 • Opiniowanie planowanych przez komórki organizacyjne UdSC zamówień publicznych w kontekście przepisów ustawy Pzp oraz rejestrowanie udzielanych przez nie zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Pzp.
 • Współpraca z Biurem Prawnym, Biurem Finansów oraz z innymi komórkami organizacyjnymi UdSC w zakresie dotyczącym prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawartych umów.
 • Udział w komisjach przetargowych powoływanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Prowadzenie rejestrów udzielanych przez UdSC zamówień publicznych oraz wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie określonym w ustawie Pzp.
 • Opiniowanie pod kątem zgodności z ustawą Pzp dokumentów dotyczących wprowadzania zmian w umowach zawartych w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych lub odstąpienia od realizacji tych umów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Umiejętność stosowania przepisów Prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu stosowania aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
APLIKUJ TERAZ